Komitet został powołany w 1954 r. w celu rozwiązywania problemów nauk chemicznych (z wyłączeniem szeroko pojętej chemii analitycznej), zarówno podstawowych jak i stosowanych, zwłaszcza w obszarze badań i ich zastosowań, koordynacji, upowszechniania, nauczania, organizacji oraz współpracy z przemysłem. Zajmuje się również reprezentacją polskiej chemii w organizacjach międzynarodowych.

 

      Komitet liczy 55 członków, w tym 18 członków PAN oraz przedstawicieli wybranych przez Rady Wydziałowe/Naukowe instytucji mających prawa habilitowania z nauk chemicznych lub technologii chemicznej. W skład Komitetu wchodzą także Prezesi Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz przedstawiciele przemysłu chemicznego.

 

      Taki skład upoważnia do pełnienia przez Komitet roli zbiorowego eksperta w zakresie chemii i technologii chemicznej, a głównym celem jego działalności, m.in. poprzez współdziałanie z PTChem, SIiTPChem i Izbą Przemysłu Chemicznego, jest integracja środowiska naukowo-badawczego i przedstawicieli przemysłu chemicznego wokół wiodących problemów nauki oraz organizacji i finansowania badań.

 

    Prezydium Komitetu pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) – pod przewodnictwem czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Janusza Jurczaka.